"הוועדה סבורה כי קיים חשש שמחירי הגז הטבעי המתגבשים במשק אינם עולים בקנה אחד עם הצורך להבטיח איזון בין תשואה ראויה ליזם לבין האינטרס הצרכני."
אז אני שואל, איזה תשואה ראויה מגיעה ליזמים שקיבלו את הרשיונות בחינם, קיבלו את רוב המימון מבנקים זרים, והוציאו את העבודה לחברת נפט, מה שהמדינה היתה צריכה לעשות בעמצה?
"המלצת ועדת מחירים: הוועדה סבורה כי לאור הטעמים הכלכליים שצוינו לעיל, עליה לעקוב אחר התפתחות חוזי הקניה והמכירה של הגז הטבעי, כמו גם, לעקוב אחר כלל ההסכמים המתגבשים במשק זה…."
כנרא שמישהו מפעיל לחץ שהוועדה לא תפקח על המחיר, למרות הצורך הציבורי…
http://energy.gov.il/AboutTheOffice/NewsAndUpdates/Pages/GxmsMniNGPriceHearing.aspx