ASPO הן ראשי התיבות של The Association for the Study of Peak Oil & Gas,
או בעברית – האגודה לחקר שיא תפוקת הנפט והגז.

ASPO היא רשת של מדענים, המקושרים למוסדות ואוניברסיטאות ברחבי אירופה (אך לא רק), שלהם עניין משותף בקביעת תאריך שיא התפוקה הגלובאלי של נפט קונבנציונאלי וגז טבעי, והשפעות אירוע מכונן זה על כלל האנושות ועל העולם. זאת, מתוך הכרה בכך שנפט וגם גז טבעי הם דלקים מתכלים וסופיים.

ביולי 2006 השתתפתי בכנס השנתי הבין לאומי של האירגון, שהתקיים השנה
בפיזה, איטליה (ASPO-5), ובמהלכו נתקבלה החלטה לסנף אתר זה לאירגון הבין לאומי.

ירון הוכמן, הנהלת האתר.

כתובת האתר המרכזי: www.peakoil.net